Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Attesten (kwijtschriften)

Als erkende vzw (of instelling of vereniging) moet u elk jaar attesten naar uw schenkers sturen (voor alle giften die hen in staat stellen om een belastingvermindering te krijgen). U kunt deze attesten per post of per e-mail versturen. 
 Download een voorbeeld van een attest (DOCX, 39.87 KB).

U moet ons ook de gegevens van deze giften vóór 1 maart via Belcotax-on-web bezorgen.
 

Attesten

 • Mijn instelling is erkend om giften te ontvangen die recht geven op een belastingvermindering. Welke formaliteiten moet zij vervullen voor de ontvangen giften?

  Als uw instelling erkend is, moet zij aan haar schenkers die giften in geld van ten minste 40 euro per kalenderjaar gedaan hebben een attest uitreiken.

  Die attesten moeten voor 1 maart aan de schenkers worden toegezonden (per post of per e-mail).

  Bovendien moet uw instelling de gegevens van de uitgereikte attesten ook voor 1 maart aan de administratie bezorgen, in principe via Belcotax-on-web.

 • Hoe moeten de aan de schenker toegezonden attesten worden opgesteld?

  De attesten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zij kunnen best de vermelding dragen 'Attest uitgereikt in toepassing van artikel 145³³, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992'.
  • Zij moeten de volgende inlichtingen bevatten:
   • het kalenderjaar waarvoor het attest wordt uitgereikt
   • het volgnummer (die nummering moet per kalenderjaar ononderbroken zijn en mag uitsluitend op giften in geld van 40 euro en meer betrekking hebben). Dit volgnummer moet identiek zijn aan het volgnummer van het attest dat via Belcotax-on-web wordt afgeleverd. Het volgnummer wordt bij voorkeur voorafgegaan door de vermelding 'Attestnummer'.
   • de volledige identificatiegegevens van uw instelling (statutaire benaming, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer). Het ondernemingsnummer moet beginnen met een '0' of ‘1’. Het wordt bij voorkeur voorafgegaan door de ‘vermelding 'Ondernemingsnummer'.
   • de naam en de voornaam en het volledige adres van de schenker. Voor de giften die u tot 31 december 2023 hebt ontvangen mag u ook het nationaal nummer al vermelden. Voor de giften die u sinds 1 januari 2024 ontvangt, is het nationaal nummer van de schenker verplicht. Voor rechtspersonen en vennootschappen vermeldt u het ondernemingsnummer.
   • het bedrag van de gift en de bevestiging dat ze definitief en onherroepelijk verricht is.
    De instelling mag zich beperken tot het vermelden van het bedrag in cijfers voor zover die vermelding niet kan worden vervalst, inzonderheid door het bedrag te laten voorafgaan en te laten volgen door drie ‘*’ of andere gelijkaardige tekens, zodat elke verwarring uitgesloten is (bv. ‘**150*** EUR’ of ’###150### EUR’).
    Indien dit niet het geval is, moet het bedrag in cijfers en in letters worden vermeld.

  De attesten moeten niet worden ondertekend.

  We raden u aan de verschillende giften die een schenker gedurende een kalenderjaar heeft gestort te groeperen, zodat voor dat jaar maar één attest per schenker wordt uitgereikt.

  Download een voorbeeld van een attest

 • Kan ik wettelijk gezien het nationaal nummer (bisnummer) van mijn schenkers vragen?

  Ja. Als instantie die informatie moet doorgeven aan de FOD Financiën, hebt u het recht hiertoe het nationaal nummer van uw schenkers op te vragen en te gebruiken (zie art. 323/3, §4 WIB 92).

 • Wat als de schenker geen nationaal nummer heeft?

  De schenkers die niet in België wonen maar er werken, er een woning hebben ... kunnen een bisnummer hebben. Dit nummer kan gebruikt worden voor de attesten die u verzendt naar de schenkers en in de gegevens die u aan de FOD Financiën bezorgt.

  De betrokken schenkers kunnen hun bisnummer terugvinden op hun Belgische identiteitskaart, hun loonfiches, hun aanslagbiljet, hun pensioendossier …

  U kunt geen attesten afleveren aan schenkers (natuurlijke personen) die noch een nationaal nummer noch een bisnummer hebben. U kunt de gegevens over hun giften ook niet aan de FOD Financiën bezorgen.

 • Wat gebeurt er als de schenker een verkeerd nationaal nummer geeft?

  Nationale nummers hebben een specifieke structuur. Ongeldige nationale nummers worden geweigerd door Belcotax-on-web. Voor de giften die online gedaan worden, is het mogelijk om technische maatregelen te nemen om typfouten te voorkomen. U kunt zelf de geldigheid van een nationaal nummer nakijken aan de hand van het controlegetal. Meer info in het KB van 8 februari 1992.

 • Hoe en wanneer moet mijn instelling aan de administratie de gegevens van de giften melden?

  Algemene regel: indiening via Belcotax-on-web

  De indiening van de gegevens aan de administratie moet langs elektronische weg gebeuren, via de toepassing Belcotax-on-web (online invulling of verzending van een bestand).

  Voordelen:

  • U kunt de gegevens die u langs elektronische weg heeft ingegeven, nadien via dezelfde weg raadplegen, wijzigen of verwijderen.
  • Een offline validatiemodule zorgt ervoor dat uw bestand gevalideerd en omgezet wordt in het juiste formaat voor de indiening in Belcotax-On-Web. Zie technische documentatie.
  • U moet bij deze procedure geen verzamelstaat meer indienen. Dat wordt door Belcotax-on-web zelf aangemaakt op basis van de ingediende attesten 281.71.

  U kunt een presentatiebrochure van Belcotax-on-web en de hulpdocumenten downloaden via de website van de toepassing.

  De gegevens moeten ten laatste bij de administratie toekomen op 1 maart van ieder jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de giften werden gedaan. De toepassing is in principe beschikbaar vanaf begin februari.

  Uitzonderingsgevallen: indiening op papier

  Alleen voor de volgende gevallen is het mogelijk om af te wijken van de regel van de verzending via Belcotax-on-web, en de afschriften van de uitgereikte attesten en de verzamelstaat op papier toe te sturen aan de administratie:

  • Voor de eerste twee kalenderjaren waarvoor de erkenning is verleend.
   Voorbeeld: uw instelling is voor de eerste keer erkend voor de jaren 2021 en 2022. In 2022 en 2023 kunnen de gegevens met betrekking tot de giften die zij respectievelijk in 2021 en 2022 ontvangen heeft ofwel op papier ofwel via Belcotax-on-web worden ingediend. Vanaf 2024 moet Belcotax-on-web worden gebruikt voor de in 2023 ontvangen giften (met uitzondering van het volgende geval).
  • Vanaf het derde kalenderjaar waarvoor de erkenning is verleend, voor zover uw instelling of de persoon die gemachtigd is om de attesten en de verzamelstaat namens uw instelling in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt voor de indiening langs elektronische weg.
   Om deze uitzondering te krijgen, moet u schriftelijk een aanvraag indienen bij:
       FOD Financiën - AAFisc
       KMO - Dienst Giften
       Koning Albert II-laan 33, bus 554
       1030 Brussel

  De afschriften van de attesten en de verzamelstaat moeten bij de administratie toekomen voor 1 maart van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de giften werden ontvangen.

 • Hoe kan ik de afschriften van de uitgereikte attesten en de verzamelstaat op papier indienen?

  De afschriften van de attesten moet u samen met de verzamelstaat aan het bevoegde team bedrijfsvoorheffing (zie hierna) toesturen.

  De afschriften van de attesten die u naar de administratie verstuurt moet u rangschikken in volgorde van de postnummers van de schenkers en vervolgens in alfabetische orde volgens hun namen.

  De verzamelstaat, bij voorkeur getypt of gedrukt, moet voor echt verklaard, gedagtekend en ondertekend zijn door een persoon die wettelijk bevoegd is om uw instelling te verbinden en moet het volgende bevatten:

  • een afzonderlijk blad met de vermelding van:
   • de volledige identificatiegegevens van uw instelling (statutaire benaming, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
   • het jaar waarop de verzamelstaat betrekking heeft
   • het juiste aantal van de voor dat jaar uitgereikte attesten
   • het totale bedrag van de giften waarvoor attesten zijn uitgereikt voor dat jaar
  • bijbladen die alle de volledige identificatiegegevens van uw instelling en het jaartal waarop de verzamelstaat betrekking heeft moeten vermelden en waarop voor ieder uitgereikt attest moeten voorkomen:
  • het volgnummer
  • de volledige benaming en het volledige adres van de schenker en als gekend het nationaal nummer van de schenker. Voor rechtspersonen en vennootschappen het ondernemingsnummer.
  • het totale bedrag van de giften
 • Wat moet mijn instelling doen als er geen attesten uitgereikt zijn?

  Als in een bepaald jaar geen enkel attest uitgereikt is (u hebt geen enkele gift ontvangen), moet u bij het bevoegde team bedrijfsvoorheffing (zie hierna) een document indienen met de volgende informatie:

  • de vermelding ‘Attesten uitgereikt bij toepassing van artikel 145³³, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  • het kalenderjaar
  • de volledige identificatiegegevens van uw instelling (statutaire benaming, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
  • de vermelding ‘Aantal uitgereikte attesten/Totaal bedrag waarvoor attesten zijn uitgereikt: nihil

  In dat geval moet u niets indienen via Belcotax-on-web.

 • Waar moeten de documenten op papier worden ingediend?

  De afschriften van de attesten, de verzamelstaat en het document waaruit blijkt dat geen enkel attest uitgereikt is, moeten worden ingediend bij het team bedrijfsvoorheffing waaronder uw instelling ressorteert.

  Dit vindt u in de Kantorengids: ‘Professioneel’ > ‘Aangifte’ > ‘Aangifte bedrijfsvoorheffing - vragen’ > gemeente

 • Vanaf wanneer is het mogelijk om aan de schenkers attesten uit te reiken?

  De instellingen die een erkenning hebben gekregen, mogen maar attesten uitreiken nadat zij de erkenning voor het desbetreffende jaar hebben verkregen.

  Voorbeeld: uw instelling heeft in 2024 een erkenning voor 2023 gekregen. Zij kan maar beginnen attesten uit te reiken voor giften die zij in 2023 ontvangen heeft nadat zij de erkenning verkregen heeft.

 • Wat te doen met de giften die mijn instelling op het einde van het jaar ontvangt?

  De giften die helemaal op het einde van een bepaald jaar worden gestort of overgeschreven op de financiële rekening van uw instelling mogen, met het akkoord van de schenker, worden aangemerkt als giften van datzelfde jaar, op voorwaarde dat de rekening van uw instelling één van de eerste drie werkdagen van het volgende jaar is gecrediteerd.

 • Hoe worden de bij de administratie ingediende gegevens verwerkt?

  De afschriften van de attesten die uw instelling bij het bevoegde team bedrijfsvoorheffing of via Belcotax-on-web heeft ingediend, worden verwerkt in de elektronische aangifte in de personenbelasting als de identificatie van de schenker volledig en correct is (naam, voornaam, adres en nationaal nummer). Dit zijn in principe de enige stukken die in aanmerking worden genomen om de belastingvermindering voor giften toe te staan.

 • Voor welke giften mag geen attest opgemaakt worden?

  Giften met tegenwaarde

  Het verlenen van een belastingvermindering voor de giften is ingegeven door het nationaal belang en geldt bijgevolg alleen voor eigenlijke giften, d.w.z. schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde. Bijgevolg zijn uitgesloten: abonnementen op tijdschriften, lidgelden, collegegelden, schoolgelden, les-, examen- en andere gelijkaardige kosten, inkomkaarten voor concerten...

  Wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden, mogen daarvoor geen attesten worden uitgereikt, noch voor de totaliteit, noch voor een gedeelte van de gestorte sommen.

  Om in aanmerking te komen als gift die recht geeft op een belastingvermindering, moet het bedrag bijgevolg geheel om niet worden overgemaakt en mag aan de schenker geen enkel voordeel worden gegeven (behalve zaken van zeer geringe waarde zoals een zelfklever, een sobere informatiebrochure ...).

  Giften die doorgestort worden aan een andere instelling

  Een instelling die erkend is om attesten uit te reiken volgens de hierboven vermelde richtlijnen, mag niet optreden als doorgeefluik voor een andere instelling. Zij mag bijgevolg geen attesten uitreiken voor sommen die in feite bestemd zijn voor die andere instelling.

  Collectieve giften

  Er mogen geen attesten worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.

 • Wat moet u doen als het nationaal nummer van de schenker niet is gekend?

  De vermelding van het nationaal nummer is een wettelijke verplichting (art. 323/3 § 3 WIB 92). Als erkende instelling die fiscale attesten opmaakt voor zijn schenkers, moet u hiervoor het nationale nummer van uw schenkers opvragen. U kiest zelf de manier waarop u dat doet.

  Ondervindt u momenteel nog moeilijkheden om de nationale nummers van uw schenkers te bekomen? Voor giften ontvangen in 2024 (aan de administratie te bezorgen in 2025), mag u nog attesten afleveren zonder vermelding van de nationale nummers, en dit zonder impact op de belastingvermindering voor de schenkers. Ook als u de gegevens in 2025 via Belcotax-on-web naar de administratie verstuurt, zal het nationaal nummer nog geen verplicht veld zijn.

  Opgelet: Het betreft hier een tijdelijke administratieve tolerantie. In de toekomst zal de vermelding van het nationaal nummer wél een absolute vereiste zijn. U doet er dus goed aan om al de nodige stappen te zetten om de nationale nummers bij uw schenkers op te vragen. Voor giften gedaan vanaf 2025 zal de tolerantie herbekeken worden. We raden de sector aan om alvast een echte inspanningsverbintenis aan te gaan en maatregelen te nemen om de nationale nummers te verkrijgen.