Kwijtschriften

Kwijtschriften

 • Mijn instelling is erkend om giften te ontvangen die recht geven op een belastingvermindering. Welke formaliteiten moet zij vervullen voor de ontvangen giften?

  Als uw instelling erkend is, moet zij aan haar schenkers die giften in geld van ten minste 40 euro per kalenderjaar gedaan hebben een kwijtschrift uitreiken.

  Die kwijtschriften moeten voor 1 maart aan de schenkers worden toegezonden.

  Bovendien moet uw instelling de gegevens van de uitgereikte kwijtschriften ook voor 1 maart aan de administratie bezorgen, in principe via Belcotax-on-web.

 • Hoe moeten de aan de schenker toegezonden kwijtschriften worden opgesteld?

  De kwijtschriften moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Zij moeten de vermelding dragen "Kwijtschrift uitgereikt met toepassing van artikel 145³³, § 1, tweede lid,  van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992"
  • en de volgende inlichtingen bevatten:
   • het kalenderjaar waarvoor het kwijtschrift wordt uitgereikt
   • het volgnummer (die nummering moet per kalenderjaar ononderbroken zijn en mag uitsluitend op giften in geld van 40 euro en meer betrekking hebben)
   • de volledige identificatiegegevens van uw instelling (statutaire benaming, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
   • de volledige identiteit en het volledige adres van de schenker (voor rechtspersonen en vennootschappen eveneens het ondernemingsnummer)
   • het bedrag van de gift en de bevestiging dat ze definitief en onherroepelijk verricht is.
    De instelling mag zich beperken tot het vermelden van het bedrag in cijfers voor zover die vermelding niet kan worden vervalst, inzonderheid door het bedrag te laten voorafgaan en te laten volgen door drie "*" of andere gelijkaardige tekens, zodat elke verwarring uitgesloten is (bv.:"***150*** EUR" of "###150### EUR").
    Indien dit niet het geval is, moet het bedrag in cijfers en in letters worden vermeld.

  De kwijtschriften moeten niet worden ondertekend.

  We raden u aan de verschillende giften die een schenker gedurende een kalenderjaar heeft gestort te groeperen, zodat voor dat jaar maar één kwijtschrift per schenker wordt uitgereikt.

 • Hoe en wanneer moet mijn instelling aan de administratie de gegevens van de giften melden?

  Algemene regel: indiening via Belcotax-on-web 

  De indiening van de gegevens aan de administratie moet langs elektronische weg gebeuren, via de toepassing Belcotax-on-web (online-invulling of verzending van een bestand).

  Voordelen:

  • u kunt de gegevens die u langs elektronische weg heeft ingegeven, nadien via dezelfde weg raadplegen, wijzigen of verwijderen
  • een valideringsprogramma is in de webtoepassing geïntegreerd
  • u moet bij deze procedure geen verzamelstaat meer indienen. Hij wordt door Belcotax-on-web zelf aangemaakt op basis van de ingediende kwijtschriften 281.71.

  U kunt een presentatiebrochure van Belcotax-on-web en de hulpdocumenten downloaden via de website van de toepassing.

  De gegevens moeten ten laatste bij de administratie toekomen op 1 maart van ieder jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de giften werden gedaan. De toepassing is in principe beschikbaar vanaf begin februari.

  Uitzonderingsgevallen: indiening op papier

  Alleen voor de volgende gevallen is het mogelijk om af te wijken van de regel van de verzending via Belcotax-on-web, en de afschriften van de uitgereikte kwijtschriften en de verzamelstaat op papier toe te sturen aan de administratie:

  • Voor de eerste twee kalenderjaren waarvoor de erkenning is verleend.
   Voorbeeld: uw instelling is voor de eerste keer erkend voor de jaren 2013 en 2014. In 2014 en 2015 kunnen de gegevens met betrekking tot de giften die zij respectievelijk in 2013 en 2014 ontvangen heeft ofwel op papier ofwel via Belcotax-on-web worden ingediend. Vanaf  2016 moet Belcotax-on-web worden gebruikt voor de in 2015 ontvangen giften (met uitzondering van het volgende geval).
  • Vanaf het derde kalenderjaar waarvoor de erkenning is verleend, voor zover uw instelling of de persoon die gemachtigd is om de kwijtschriften en de verzamelstaat namens uw instelling in te dienen, niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt voor de indiening langs elektronische weg.
   Om deze uitzondering te krijgen, moet u schriftelijk een aanvraag indienen bij: 

               Federale Overheidsdienst Financiën 
               Algemene Administratie van de Fiscaliteit 
               Administratie KMO - Giften 
               North Galaxy - Toren A - 22de verd. 
               Koning Albert II-laan 33, bus 281  
               1030 Brussel

  De afschriften van de kwijtschriften en de verzamelstaat moeten bij de administratie toekomen voor 1 maart van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de giften werden ontvangen.

 • Hoe kan ik de afschriften van de uitgereikte kwijtschriften en de verzamelstaat op papier indienen?

  De afschriften van de kwijtschriften moet u samen met de verzamelstaat aan het bevoegde Documentatiecentrum (zie hierna) toesturen. 

  De afschriften van de kwijtschriften die u naar de administratie verstuurt moet u rangschikken in volgorde van de postnummers van de schenkers en vervolgens in alfabetische orde volgens hun namen.

  De verzamelstaat, bij voorkeur getypt of gedrukt, moet voor echt verklaard, gedagtekend en ondertekend zijn door een persoon die wettelijk bevoegd is om uw instelling te verbinden en moet het volgende bevatten:

  • een afzonderlijk blad met de vermelding van:
   •  de volledige identificatiegegevens van uw instelling (statutaire benaming, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
   • het jaar waarop de verzamelstaat betrekking heeft
   • het juiste aantal van de voor dat jaar uitgereikte kwijtschriften
   • het totale bedrag van de giften waarvoor kwijtschriften zijn uitgereikt voor dat jaar
  • bijbladen die alle de volledige identificatiegegevens van uw instelling en het jaartal waarop de verzamelstaat betrekking heeft moeten vermelden en waarop voor ieder uitgereikt kwijtschrift moeten voorkomen:
   • het volgnummer
   • de volledige benaming en het volledige adres van de schenker (voor rechtspersonen en vennootschappen ook het ondernemingsnummer)
   • het totale bedrag van de giften
 • Wat moet mijn instelling doen als er geen kwijtschriften uitgereikt zijn?

  Als in een bepaald jaar geen enkel kwijtschrift uitgereikt is (m.a.w. u heeft geen enkele gift ontvangen), moet u bij het bevoegde Documentatiecentrum (zie hierna) een document indienen met de volgende informatie :

  • de vermelding "Kwijtschriften uitgereikt bij toepassing van artikel 145³³, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992"
  • het kalenderjaar
  • de volledige identificatiegegevensvan uw instelling (statutaire benaming, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer)
  • de vermelding "Aantal uitgereikte kwijtschriften/Totaal bedrag waarvoor kwijtschriften zijn uitgereikt: nihil".

  In dat geval moet u niets indienen via Belcotax-on-web.

 • Waar moeten de documenten op papier worden ingediend?

  De afschriften van de kwijtschriften, de verzamelstaat en het document waaruit blijkt dat geen enkel kwijtschrift uitgereikt is, moeten worden ingediend bij het Documentatiecentrum waaronder uw instelling ressorteert:

  • als de maatschappelijke zetel van uw instelling in het Vlaams Gewest gevestigd is:
      KMO Centrum Aalst – Documentaticecentrum - Bedrijfsvoorheffing
      Dr. André Sierensstraat 16, bus 1 
      9300 Aalst
      Tel.: 0257 736 60
      kmo.aalst.bv@minfin.fed.be
  • als de maatschappelijke zetel van uw instelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is:      
      KMO Centrum Brussel II - Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing
      Kruidtuinlaan 50, bus 3406
      1000 Brussel
      Tel.: 0257 529 90
      kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be
  • als de maatschappelijke zetel van uw instelling in het Waals Gewest (met uitzondering van het Duitse taalgebied) gevestigd is:
      Centre PME Mons - Centre de documentation - Précompte professionnel
      Avenue Mélina Mercouri 1
      7000 Mons
      Tel.: 0257 881 10
      pme.mons.prp@minfin.fed.be
  • als de maatschappelijke zetel van uw instelling in het Duitse taalgebied (Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Sankt-Vith) gevestigd is:
      Centre Polyvalent Eupen - Cellule Précompte professionnel
      Rue de Verviers 8
      4700 Mons
      Tel.: 0257 886 30
      p.eupen.prp@minfin.fed.be
 • Vanaf wanneer is het mogelijk om aan de schenkers kwijtschriften uit te reiken?

  De instellingen die een erkenning hebben gekregen, mogen maar kwijtschriften uitreiken nadat zij de erkenning voor het desbetreffende jaar hebben verkregen.

  Voorbeeld: uw instelling heeft in 2013 een erkenning voor 2012 gekregen. Zij kan maar beginnen kwijtschriften uit te reiken voor giften die zij in 2012 ontvangen heeft nadat zij de erkenning verkregen heeft.

 • Wat te doen met de giften die mijn instelling op het einde van het jaar ontvangt?

  De giften die helemaal op het einde van een bepaald jaar worden gestort of overgeschreven op de financiële rekening van uw instelling mogen, met het akkoord van de schenker, worden aangemerkt als giften van datzelfde jaar, op voorwaarde dat de rekening van uw instelling één van de eerste drie werkdagen van het volgende jaar is gecrediteerd.

 • Hoe worden de bij de administratie ingediende gegevens verwerkt?

  De afschriften van de kwijtschriften die uw instelling bij het Documentatiecentrum of via Belcotax-on-web heeft ingediend, worden naar het belastingkantoor van de schenker gestuurd en verwerkt in de elektronische aangifte in de personenbelasting als de identificatie van de schenker volledig en correct is (naam-voornaam-adres). Dit zijn in principe de enige stukken die in aanmerking worden genomen om de belastingvermindering voor giften toe te staan.

 • Voor welke giften mag geen kwijtschrift opgemaakt worden?

  Giften met tegenwaarde

  Het verlenen van een belastingvermindering voor de giften is ingegeven door het nationaal belang en geldt bijgevolg alleen voor eigenlijke giften, d.w.z. schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde. Bijgevolg zijn uitgesloten: abonnementen op tijdschriften, lidgelden, collegegelden, schoolgelden, les-, examen- en andere gelijkaardige kosten, inkomkaarten voor concerten...

  Wanneer de overgedragen sommen geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden, mogen daarvoor geen kwijtschriften worden uitgereikt, noch voor de totaliteit, noch voor een gedeelte van de gestorte sommen.

  Om in aanmerking te komen als gift die recht geeft op een belastingvermindering, moet het bedrag bijgevolg geheel om niet worden overgemaakt en mag aan de schenker geen enkel voordeel worden gegeven (behalve zaken van zeer geringe waarde zoals een zelfklever, een sobere informatiebrochure ...).

  Giften die doorgestort worden aan een andere instelling

  Een instelling die erkend is om kwijtschriften uit te reiken volgens de hierboven vermelde richtlijnen, mag niet optreden als doorgeefluik voor een andere instelling. Zij mag bijgevolg geen kwijtschriften uitreiken voor sommen die in feite bestemd zijn voor die andere instelling.

  Collectieve giften

  Er mogen geen kwijtschriften worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.