Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Welke vzw's?

Welke vzw's?

 • Waarom grote ondernemingen?

  Op 1 juli 2015 heeft de FOD Financiën de centra ‘Grote Ondernemingen’ (Administratie Grote Ondernemingen) opgericht om een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden voor de grote ondernemingen.

  Die ondernemingen kunnen zich op die manier wenden tot een uniek contactpunt voor hun vragen over de inkomstenbelastingen, de btw, de aan de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse taksen.

 • Is mijn vzw een grote onderneming?

  Een vzw is een grote onderneming van zodra aan één van de hieronder opgenomen criteria is voldaan.
   

  Criterium 'Omvang' voor rechtspersonen

  Een vzw is een grote onderneming als bij de afsluiting van het boekjaar:

  • haar gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis (in voltijdse equivalenten) meer dan 100 bedraagt of
  • zij ten minste twee van de volgende drempels overschrijdt:
   • jaargemiddelde van het personeelsbestand (in voltijdse equivalenten): 50
   • ontvangsten op jaarbasis, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (exclusief btw): 7.300.000 euro
   • balanstotaal: 3.650.000 euro

  Dit criterium wordt getoetst aan de hand van de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekeningen volgens het gestandaardiseerde volledig model voor Belgische verenigingen en stichtingen.
   

  Criterium 'Specifieke activiteitensector'

  De rechtspersonen hieronder opgesomd worden – ongeacht hun omvang – gekwalificeerd als grote onderneming voor zover:

  • zij vallen onder het toezicht van de Nationale Bank van België of de FSMA:
   • financiële dienstengroepen
   • kredietinstellingen
   • verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
   • genoteerde vennootschappen
   • beleggingsondernemingen naar Belgisch recht: beursvennootschappen
  • zij bij de FOD Financiën zijn ingeschreven op de lijst van private PRIVAKS

  Criterium 'Groep van ondernemingen'

  De Belgische vzw’s waarin de onderneming of rechtspersoon die groot is volgens ten minste één van de criteria:

  • omvang
  • specifieke activiteitensectoren

  worden als verbonden beschouwd wanneer deze grote onderneming of rechtspersoon:

  • ofwel maatschappelijke rechten bezit ten belope van ten minste 50 % van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap of rechtspersoon
  • ofwel maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 50 % vertegenwoordigen en ze, samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door de dochters van de vennootschap, 50 % bereiken van het kapitaal, van
   het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van die vennootschap of rechtspersoon

  Voor alle andere deelnemingen in Belgische ondernemingen en verenigingen die niet automatisch voldoen aan dit criterium kan een gemotiveerde aanvraag worden ingediend.
   

  Criterium 'btw-eenheid'

  Alle leden van de btw-eenheid zijn een grote onderneming, indien minstens één lid van de btw-eenheid voldoet aan één van de criteria:

  • omvang
  • specifieke activiteitensectoren
  • groep van ondernemingen
 • Hoe lang blijft mijn vzw een grote onderneming?

  Voor de criteria omvang, specifieke activiteitensector en groep van ondernemingen:

  • begin: vanaf de eerste dag van de 13e maand die volgt op het einde van het boekjaar waarin de onderneming voldoet aan één van de criteria
  • einde: 24 maanden na het einde van het boekjaar waarin de onderneming aan geen enkel criterium meer voldoet

  Voor de btw-eenheid en al haar leden:

  • begin:
   • vanaf de oprichting van de btw-eenheid wanneer één van haar leden wordt gekwalificeerd als een GO op basis van een ander criterium
   • vanaf de toetreding van een lid dat als GO wordt gekwalificeerd op basis van een ander criterium
   • vanaf de toetreding tot een btw-eenheid die als GO is gekwalificeerd
  • einde:
   • vanaf het ogenblik dat geen enkel lid nog als GO wordt gekwalificeerd op basis van één van de andere criteria
   • bij de stopzetting uit de eenheid indien aan geen ander criterium is voldaan
   • bij de uittreding uit de eenheid indien aan geen ander criterium is voldaan

  Overgangsmaatregel

  De doelgroep grote ondernemingen op 1 juli 2015 werd bepaald aan de hand van de op 8 juni 2015 beschikbare gegevens.

 • Hoe kan ik vragen om de groep van grote ondernemingen uit te breiden?

  Voor deelnemingen in Belgische ondernemingen en verenigingen die niet automatisch voldoen aan het criterium 'groep van ondernemingen' kan een gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de Administratie Grote Ondernemingen om de groep uit te breiden.

  De over te maken informatie (uit de boekhouding en uit andere documenten) moet aantonen dat de vennootschappen of rechtspersonen op een duurzame wijze verbonden zijn en dat de bezitter medezeggenschap heeft verworven.

  De Administratie Grote Ondernemingen behoudt het recht om de vennootschappen of rechtspersonen al dan niet te beschouwen als een grote onderneming volgens dit criterium.

  Voor meer informatie of voor het indienen van de aanvraag kunt u terecht bij de afdeling Sectorcoördinatie van het Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles. De contactgegevens zijn:

              FOD Financiën
              Algemene Administratie van de Fiscaliteit
              Administratie Grote Ondernemingen
              Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles - Afdeling Sectorcoördinatie
              Kruidtuinlaan 50 bus 3354
              1000 Brussel
              E-mail: goge.sector.coord.secteur@minfin.fed.be
              Tel: 02 579 19 50

 • Mijn grote vzw is onderworpen aan de belasting niet-inwoners

  Grote vzw’s die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners/vennootschappen zullen enkel behandeld worden door de Administratie Grote Ondernemingen wanneer zij voldoen aan het criterium 'Specifieke activiteitensectoren'.

  Voor de andere vzw’s kunt u de bevoegde controle niet-inwoners contacteren. Om de kantoren te vinden, kunt u ze opzoeken in onze kantorengids.

 • Mijn vzw is gevestigd in Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütchenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren of Sankt Vith

  Ongeacht of uw vzw een grote onderneming is kunt u terecht bij de bevoegde controle vennootschapsbelasting of niet-inwoners contacteren. Om de kantoren te vinden, kunt u ze opzoeken in onze kantorengids.