Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Steunmaatregelen bij belangrijke infrastructuurwerken

Ondernemingen die hinder ondervinden veroorzaakt door belangrijke infrastructuurwerken, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Welke ondernemingen?

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector,
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden veroorzaakt door belangrijke infrastructuurwerken, 
 • en die hierdoor financiële moeilijkheden hebben en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer …).

Welke werken?

 • De werken beogen een volledige heraanleg van de infrastructuur (wegdek, voetpaden, parkeerplaatsen, ...)
 • De werken hebben een looptijd van minimum 1 jaar
 • De werken moeten in uitvoering zijn op 1 maart 2018

Het bestaan van de werken moet aangetoond worden, bij voorkeur door een attest afgeleverd door de gemeente, of, bij gebrek hieraan, door duidelijke foto’s, …

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van:
  • elk aanslagbiljet
  • elk betaalbericht inzake btw dat het gevolg is van een nieuwe bijzondere rekening
 • via  dit formulier (DOCX, 21.68 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 1. Open onze kantorengids
 2. Vul bij « Filter Gemeente » uw postcode of gemeente in
 3. Klik op « Zoeken ». U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.