Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Esthetische Chirurgie

btw- regeling voor esthetische handelingen

De btw-vrijstelling van toepassing op plastische chirurgie met een esthetisch karakter is sinds 01.01.2016 opgeheven.

Meer informatie over deze nieuwe wetgeving vindt u terug in de beslissing nr. E.T. 127.740 van 22.03.2016 en in onderstaande FAQ.

De afschaffing van deze btw-vrijstelling is enkel van belang voor artsen en doktersvennootschappen en voor ziekenhuizen en privé klinieken die esthetische handelingen verrichten die vóór deze wetswijziging nog waren vrijgesteld van de btw.

Als u binnen de uitoefening van uw beroep geen esthetische handelingen verricht, hoeft u niets te doen.  

Artsen

Bent u arts (zelfstandige zonder vennootschap, eenpersoonsvennootschap of professionele vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid) en zijn uw ingrepen en behandelingen door de wetswijziging wel aan de btw onderworpen, dan moet u:

Deze documenten mag u ook per e-mail sturen naar uw bevoegde kantoor.

Ziekenhuizen, privé-klinieken, gemachtigde derden

Bent u een ziekenhuis, privé kliniek of een gemachtigde derde (vb. Centrale Inningsdienst (CID), VZW ‘Medische Raad’) waarbij uw instelling, in het kader van een systeem van gecentraliseerde inning, een overeenkomst heeft gesloten met een arts of met een doktersvennootschap, dan moet u:

Nieuwe btw-regeling voor esthetische handelingen

 • Wat wijzigt er voor de btw-behandeling van esthetische chirurgie?

  De nieuwe wetgeving gaat enkel over handelingen met een esthetisch karakter. Dat zijn dus handelingen zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, waarbij de behandeling voornamelijk bedoeld is om het lichaamsuiterlijk van een patiënt, om esthetische redenen, te veranderen.

  Het gaat om de volgende handelingen (zie ook randnummers 29 tot 32 van de beslissing E.T.127.740 van 22 maart 2016:

  1. ingrepen en behandelingen die niet voorkomen in de RIZIV-nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, of

  2. ingrepen en behandelingen die wel voorkomen in de RIZIV-nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, maar die niet beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming (terugbetaling) overeenkomstig de reglementering voor de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (1)

  Opgelet: de verplichting om btw aan te rekenen geldt ook voor behandelingen op patiënten die hun lichaamsuiterlijk willen veranderen omwille van psychologische redenen. Het is niet toegestaan om deze ingrepen vrij te stellen van de btw!

  De vrijstelling van btw blijft daarentegen wel van toepassing voor volgende handelingen (overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen):

  1. esthetische ingrepen en behandelingen die in aanmerking komen voor tegemoetkoming/terugbetaling;

  2. esthetische ingrepen en behandelingen met therapeutisch of reconstructief doel ingevolge ziekte, letsel of aangeboren afwijking en die niet in aanmerking komen voor tegemoetkoming/terugbetaling;

  3. esthetische ingrepen en behandelingen waarmee tegelijk een functioneel ongemak wordt behandeld en die niet in aanmerking komt voor tegemoetkoming/terugbetaling;

  4. ingrepen en behandelingen zonder een esthetisch karakter, ongeacht of zij al dan niet in aanmerking komen voor tegemoetkoming/terugbetaling.

  In de  tabel (PDF, 207.85 KB)kunt u enkele voorbeelden vinden van handelingen die belast of vrijgesteld zijn op basis van de nieuwe wetgeving.

  (1) Artikel 34, laatste lid van de wet van 14.07.1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (VGU-wet, BS 27.08.1994): 'De verzekering voor geneeskundige verzorging komt niet tussen bij met een esthetisch doel verrichte prestaties, tenzij onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, na advies van het Verzekeringscomité'.

  Artikel 1, § 7, en artikel 14, c, van de Bijlage bij het koninklijk besluit van 14.09.1984 (aangepaste versie in werking getreden op 01.01.2012; RIZIV-nomenclatuur): 'De ingrepen met een louter esthetisch doel worden niet gehonoreerd, behoudens in de gevallen welke zijn aanvaard in de revalidatie- en herscholingsprogramma’s bedoeld in artikel 19 van de wet van 09.08.1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, om de rechthebbende de mogelijkheid te bieden een betrekking te verkrijgen of te behouden.'
 • Voor wie gelden de nieuwe regels voor esthetische chirurgie?

  De nieuwe wetgeving geldt enkel voor ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter, uitgevoerd door huisartsen en geneesheren-specialisten (anesthesisten, …), geneesheren-specialisten in de heelkunde en geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde (2). Hierbij maakt het niet uit hoe deze artsen hun beroepsactiviteiten organiseren (als zelfstandige zonder vennootschap, als eenpersoonsvennootschap of als professionele vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid – zie randnummers 29 tot 32 van de beslissing E.T.127.740 van 22 maart 2016.

  Ook voor de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging en alle daarmee nauw samenhangende diensten en leveringen, verricht voor patiënten die een dergelijke behandeling ondergaan in een erkend ziekenhuis (inclusief daghospitalisatie), een polikliniek, in privé klinieken en in kabinetten is de medische vrijstelling van btw vervallen sinds 1 januari 2016.

  Artsen die als zelfstandige arts werkzaam zijn in een ziekenhuis moeten ermee rekening houden dat de door hen verrichte esthetische handelingen hieronder aan de btw onderworpen zijn.

  1. diensten die zij buiten een ziekenhuissetting in hun privé-kabinet verrichten;

  2. diensten die zij, in hun hoedanigheid van zelfstandige arts, verrichten in ziekenhuizen uitgebaat door publiek- of privaatrechtelijke personen en erkend door de bevoegde overheidsinstanties;

  3. diensten die zij, in hun hoedanigheid van zelfstandige arts, verrichten in een privé kliniek.

  Voor andere personen of instellingen werkzaam in de medische sector, zoals tandartsen of thuisverplegers, verandert er niets. U hoeft dan ook geen rekening te houden met de nieuwe wetgeving en we verwachten ook geen bijkomende acties van u.

  (2) De houders van de in het koninklijk besluit van 25.11.1991 (houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, BS 14.03.1992) bedoelde bijzondere beroepstitels van geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde zijn bevoegd om het geheel van alle esthetisch-heelkundige of niet-heelkundige esthetisch-geneeskundige ingrepen uit te voeren. Daarenboven worden ook beoogd de geneesheren-specialisten beschikkend over een bijzondere beroepstitel als opgesomd in de wet van 23.05.2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren, eenieder binnen de perken van het anatomisch kader als aangegeven in voormelde wet van 23.05.2013.

 • Welke behandelingsfases zijn aan de btw onderworpen?

  Naast het verrichten van de ingreep of behandeling zelf, moet ook rekening gehouden worden met de voorafgaande diagnose en de nazorg.

  • De voorafgaande diagnose omtrent een al dan niet te verrichten ingreep of behandeling (intake consultatie) blijft vrijgesteld van btw, op voorwaarde dat zij niet tegelijkertijd gepaard gaat met enige esthetische ingreep of behandeling. Ook de aan diagnose voorafgaande onderzoeken (bloedonderzoek, klinische biologie, medische beeldvorming, enz.) zijn vrijgesteld van btw. Gaat die diagnose tegelijkertijd gepaard met een esthetische ingreep of behandeling, dan is er wel btw verschuldigd op de diagnose.

  • De nazorg en consultaties na de hospitalisatie die worden verricht door een arts zijn niet vrijgesteld van btw. Hierbij maakt het niet uit of de arts die geconsulteerd werd bij de nazorg de ingreep of behandeling ook effectief uitvoerde, of een nevenprestatie verrichte bij de behandeling. In het geval evenwel dat de nazorg betrekking heeft op een medische verzorging die in aanmerking komt voor tegemoetkoming/terugbetaling (overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) blijft deze handeling sowieso van de btw vrijgesteld.

  Opgelet: voor ziekenhuizen of privé klinieken is de btw verschuldigd op alle gefactureerde behandelingen, vanaf de opname tot het ontslag van de patiënt. Het betreffen dus niet enkel de prestaties van de behandelende arts, maar ook alle andere diensten die de patiënt gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis of privé kliniek heeft genoten (zoals medische behandeling door andere artsen en anesthesisten die noodzakelijk waren voor de ingreep, verzorging door verpleegkundigen, voeding en huur van kamer, …).

  Voor meer informatie over de btw-behandeling van de verschillende behandelingsfases verwijzen we naar randnummers 15 tot 27 van de beslissing E.T.127.740 van 22 maart 2016.

 • Welk tarief is van toepassing op belaste esthetische handelingen?

  Het standaard btw-tarief van 21% is van toepassing op belaste esthetische handelingen. Dit tarief is van toepassing op alle elementen waaruit deze handelingen bestaan.

 • Tussen welke 4 stelsels kan ik als arts kiezen voor voldoening van de btw op esthetische ingrepen?

  Als arts die belaste esthetische handelingen verricht, heeft u de keuze uit 4 mogelijkheden om de btw te voldoen. Wij sommen deze 4 mogelijkheden hieronder op. Meer informatie over deze 4 regelingen vindt u ook onder randnummers 37 tot 48 van  de beslissing E.T.127.740 van 22 maart 2016. In deze  tabel (PDF, 203.02 KB)vindt u een samenvatting van de belangrijkste administratieve verplichtingen.

  U wilt geen periodieke btw-aangiftes indienen en heeft daarom een overeenkomst gesloten met het ziekenhuis of de privé kliniek waarvoor u als zelfstandige werkt, of met een gemachtigde derde (bv. Centrale Inningsdienst (CID) of vzw ‘Medische raad’) om de verschuldigde btw over de esthetische handelingen in uw naam en voor uw rekening te voldoen.

  In het kader van deze regeling moet u geen periodieke btw-aangiften indienen. U moet u wel aan de volgende voorwaarden houden:

  1. U verricht buiten uw activiteit in een ziekenhuis of privé kliniek (u maakt ook geen gebruik van een privékabinet voor het verrichten van esthetische handelingen) geen enkele andere belaste handeling waarvoor u periodieke aangiften moet indienen;

  2. Het geheel van uw erelonen voor esthetische ingrepen en behandelingen wordt, zonder enige uitzondering, in uw naam en uw rekening geïnd door deze ziekenhuizen, privé klinieken of gemachtigde derden (bv. vzw Medische Raad);

  3. U heeft met elk van deze ziekenhuizen, privé klinieken of gemachtigde derden een overeenkomst gesloten waarin zij er zichtoe verbinden om de btw op uw esthetische handelingen, in uw naam en voor uw rekening, aan te geven en aan de FOD Financiën te betalen;

  4. U bent verplicht een kopie van die overeenkomsten te versturen naar uw btw-kantoor;

  5. U verzaakt aan uw recht op aftrek (met inbegrip van het recht op aftrek van de historische btw) voor de periode waarin u van de bijzondere regeling geniet;

  6. U bent verplicht om elke wijziging in uw activiteit in verband met de toepassing van deze bijzondere regeling, binnen de 15 dagen, aan uw btw-kantoor te melden (de beëindiging van één van die overeenkomsten, het sluiten van een nieuwe overeenkomst, het verrichten van esthetische handelingen in een privékabinet, …).

  In het kader van deze regeling:

  • Blijft u de wettelijke schuldenaar van de over uw esthetische handelingen verschuldigde btw;

  • Moet u voor de intracommunautaire verwerving van goederen steeds uw btw-identificatienummer aan uw leverancier meedelen en moet u steeds de btw op die verwervingen voldoen. Dat doet u via een bijzondere aangifte zoals beschreven in het Btw-Wetboek.

  U wilt periodieke maand- of kwartaalaangiftes indienen en heeft daarom een overeenkomst gesloten met het ziekenhuis of de privé kliniek waarvoor u als zelfstandige werkt, of met een gemachtigde derde (bv. Centrale Inningsdienst (CID) of vzw ‘Medische raad’), om de verschuldigde btw over de esthetische handelingen in uw naam en voor uw rekening te voldoen.

  Als u dit stelsel kiest moet u periodieke aangiften indienen. Echter, de betaling van de verschuldigde btw op de esthetische handelingen die u in een ziekenhuis of privé kliniek verricht, zal door die instelling  of door de gemachtigde derde worden voldaan. In dat geval moet u er wel rekening mee houden dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Al uw erelonen voor esthetische ingrepen verricht in een ziekenhuis of een privé kliniek worden door dat ziekenhuis, die privé kliniek of die gemachtigde derde (bv. Centrale Inningsdienst (CID), vzw Medische Raad) in uw naam en voor uw rekening geïnd;

  2. U heeft met dit ziekenhuis, deze privé kliniek of die gemachtigde derde een overeenkomst gesloten waarbij zij zich ertoe verbinden om de btw op uw esthetische handelingen, in uw naam en voor uw rekening, aan te geven en te betalen aan de Schatkist en dit ongeacht of u een activiteit uitoefent in andere gelijkaardige instellingen waarmee u geen dergelijke overeenkomst heb gesloten;

  3. U bent verplicht om een kopie van die overeenkomst naar uw btw-kantoor te verzenden;

  4. U bent verplicht om elke wijziging in uw activiteit over de toepassing van deze bijzondere regeling, binnen de 15 dagen, aan uw btw-kantoor te melden (de beëindiging van één van die overeenkomsten, het sluiten van een nieuwe overeenkomst, …).

  In het kader van deze regeling:

  • mag u uw recht op aftrek uitoefenen (met inbegrip van de historische btw), volgens de normale regels. Hou er rekening mee dat, wanneer u ook vrijgestelde handelingen verricht, u uw recht op aftrek moet beperken via een algemeen verhoudingsgetal, of mits schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de administratie en onder haar toezicht, via het werkelijk gebruik;

  • mag u, buiten uw activiteit in het ziekenhuis of de privé kliniek, andere belaste handelingen verrichten (privé kabinet waar u esthetische handelingen verricht, …);

  • blijft u de wettelijke schuldenaar van de over uw esthetische handelingen verschuldigde btw;

  • dient u periodieke btw-aangiften in;

  • rapporteert u de belaste esthetische handelingen die onder deze regeling vallen in rooster 47 van de periodieke btw-aangifte;

  • mag u niet de bijzondere regeling voor klinische studies toepassen, maar voldoet u de btw verschuldigd over de verrichte klinische studies via uw periodieke btw-aangifte of via een systeem van self-billing met verlegging van heffing (Beslissing E.T.116.111 van 21.02.2011)

  Uw omzet uit belaste handelingen bedraagt niet meer dan 25.000 euro, waardoor u van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wilt genieten.

  Als uw omzet uit belaste handelingen (esthetische chirurgie en andere belaste handelingen) niet meer bedraagt dan 25.000 euro, dan kan gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Als u een maatschap bent, dan geldt deze drempel in uw hoofde.

  In dat geval is er geen btw verschuldigd op uw omzet.

  Let op: bij gebruik van deze regeling moet u zich wel nog steeds registeren voor btw-doeleinden, alsook uw jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers indienen en, indien nodig, een bijzondere aangifte indienen voor uw intracommunautaire verwervingen.

  U wilt u organiseren als een gewone belastingplichtige en gaat over tot indiening van periodieke maand- of kwartaalaangiftes, waarbij u zelf ook instaat voor de betaling van de btw op esthetische handelingen verricht als zelfstandige in een ziekenhuis.

  Als u zich wilt registreren als gewone belastingplichtige, moet u voor deze regeling:

  • alle door u verrichte esthetische ingrepen opnemen in uw periodieke btw-aangifte. Dit heeft niet enkel betrekking op esthetische ingrepen die u in uw privé-praktijk heeft verricht, maar ook op de esthetische ingrepen die u als zelfstandige arts verricht in een ziekenhuis, privé kliniek, polikliniek, enz;

  • zelf instaan voor voldoening van de verschuldigde btw op de verrichte esthetische ingrepen aan de FOD Financiën;

  • uw recht op aftrek uitoefenen (met inbegrip van de historische btw), volgens de normale regels. Hou er rekening mee dat, wanneer u ook vrijgestelde handelingen verricht, u uw recht op aftrek moet beperken via een algemeen verhoudingsgetal, of mits schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de administratie en onder haar toezicht, via het werkelijk gebruik ;

  • de btw verschuldigd over de verrichte klinische studies via uw periodieke btw-aangifte voldoen, of via een systeem van self-billing met verlegging van heffing (Beslissing E.T.116.111 van 21.02.2011). De bijzondere regeling inzake klinische studies mag u niet toepassen.