Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorafbetalingen

Zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Als zelfstandige kunt u ook een bonificatie (= een belastingvermindering) krijgen. Daarvoor is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Voorafbetalingen zelfstandigen

 • Hoe doe ik een voorafbetaling?

  U wilt voorafbetalingen doen, maar weet niet hoe? Maak het u gemakkelijk en doe het online via MyMinfin. Zo betaalt u automatisch op het juiste rekeningnummer en met de juiste gestructureerde mededeling. U moet alleen het bedrag dat u wilt storten nog invullen en op ‘Online betalen’ klikken.

  Doe een voorafbetaling met MyMinfin.be

  Opgelet: als het gaat om een hoog bedrag, kan de transactie worden geweigerd door een door uw bank opgelegde betalingslimiet. Het precieze bedrag van die limiet verschilt per bank, maar u kunt uw bank wel vragen om uw online-betalingslimiet te verhogen.

  Andere betaalmethodes

  1. U kunt ook nog via een overschrijving betalen. Doe dat dan:
   1. op het rekeningummer BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van het ‘Inningscentrum – Dienst voorafbetalingen’ met adres Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel,
   2. met de gestructureerde mededeling die u vindt in MyMinfin,
   3. bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam geopend is.
  2. U kunt een derde voor u laten betalen (zoals een bank in het kader van een financieringscontract). Zorg er dan voor dat uw bank ook de gestructureerde mededeling gebruikt die u vindt in MyMinfin.
 • Kan mijn bank de voorafbetaling voor mij doen?

  Dat kan bijvoorbeeld met een financieringscontract. Voor die betalingen gelden dezelfde regels als wanneer u ze zelf zou doen. Zorg er dus voor dat uw bank uw gestructureerde mededeling kent.

 • Kan mijn belastingteruggave gebruikt worden als een voorafbetaling?

  Hebt u uw aanslagbiljet gekregen dat bevestigt dat u een terugbetaling krijgt? Dan kan die terugbetaling gebruikt worden als een voorafbetaling voor het volgende belastbare tijdperk. U moet dat vragen voor de datum van terugbetaling (op het einde van de 2e maand die volgt op de ontvangst van het aanslagbiljet).

  Stuur ons een brief

  FOD Financiën - AAII Voorafbetalingen
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 292
  9050 Gent
 • Wat zijn de gevolgen als ik geen voorafbetalingen doe?

  Zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten die geen of niet op tijd voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering.

  Bent u beginnend zelfstandige?

  Hebt u zich in 2022, 2023 of 2024 voor de eerste keer als zelfstandige in hoofdberoep gevestigd hebben, dan hoeft u geen vermeerdering te betalen voor het aanslagjaar 2025. U kunt wel een bonificatie (=belastingvermindering) krijgen als u voorafbetalingen doet.

 • Hoe wordt de belastingvermeerdering berekend?

  U bent geen beginnend zelfstandige en u hebt geen voorafbetalingen gedaan? Dan zult u een belastingvermeerdering moeten betalen op het nettobedrag van:

  • de winst of de baten van uw zelfstandige professionele activiteit
  • de bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • de bezoldigingen van meewerkende echtgenoten.

  Berekeningsbasis voor de vermeerdering

  De berekeningsbasis is gelijk aan 106 % van de belasting die u moet betalen op die inkomsten. Van die inkomsten trekken we de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen af die over deze inkomsten gaan (zoals het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing …).

  Het tarief van de vermeerdering

  Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is dat 9 %.

  Berekening van de vermeerdering

  1. We vermenigvuldigen de berekeningsbasis met het tarief van 9 %.
  2. Daarvan nemen we 90 %.
  3. Als het bedrag van die vermeerdering lager is dan 0,5 % van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 100 euro, hoeft u ze uiteindelijk toch niet te betalen.
 • Hoeveel voorafbetaling moet ik storten?

  U maakt best een schatting van de belasting die u zult moeten bijbetalen:

  1. Schat het bedrag van de inkomsten waarop de belastingvermeerdering van toepassing kan zijn.
  2. Bepaal bij benadering de belasting die u op dat bedrag zou moeten betalen.
  3. Vermenigvuldig die belasting met 106 %. 
  4. Trek er de relevante verrekenbare voorheffingen en bestanddelen af. In principe is het resultaat het bedrag dat dit jaar vooraf betaald moet worden.

  Zo kunt u ook het bedrag bepalen dat u ieder kwartaal kan storten, maar weet dat u ook een andere verdeling van de stortingen kan kiezen:

  1. Deel dat jaarbedrag door vier.
  2. Rond het zo verkregen quotiënt bij voorkeur af op het tiental euro.
 • Wat als ik niet genoeg voorafbetalingen gedaan heb?

  U hebt voorafbetalingen gedaan, maar u weet niet of het genoeg was?

  Door op tijd voldoende voorafbetalingen te doen, voorkomt u een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2025 is het tarief van die vermeerdering 9 %.

  We berekenen dus eerst een vermeerdering en nadien trekken we de voordelen af die horen bij de gedane voorafbetalingen. Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is het bedrag van die voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 12 %
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 10 %
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 8 %
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 6 %

  Het gemiddelde van die percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (9 %). Als u genoeg voorafbetalingen gedaan hebt, heffen de voordelen die daarbij horen de vermeerdering dus volledig op. Als u te veel voorafbetalingen gedaan hebt, waardoor ze niet allemaal op de belasting aangerekend konden worden, dan betalen we dat overschot terug.

 • Wanneer moet ik mijn voorafbetalingen doen?

  De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd.

  Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) betekent dat:

  • ten laatste op 10 april 2024 voor het eerste kwartaal
  • ten laatste op 10 juli 2024 voor het tweede kwartaal
  • ten laatste op 10 oktober 2024 voor het derde kwartaal
  • ten laatste op 20 december 2024 voor het vierde kwartaal

  Opgelet

  Dat zijn de data waarop de betaling ten laatste moet toekomen op de rekening van de dienst Voorafbetalingen. Aangezien er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de ontvangst van die betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om te betalen. Betalingen die ná de vervaldag op onze rekening toekomen, gebruiken we automatisch voor het volgende kwartaal.

  Nadat het boekjaar afgesloten is, zult u in MyMinfin een overzicht krijgen van de voorafbetalingen die u het afgelopen jaar gedaan hebt. Dat overzicht kunt u gebruiken voor het invullen van de belastingaangifte.

 • Wat is een bonificatie?

  Hebt u zich in 2022, 2023 of 2024 voor de eerste keer gevestigd als zelfstandige in hoofdberoep? Dan kunt u een bonificatie of belastingvermindering krijgen als u voorafbetalingen doet voor het aanslagjaar 2025.

  Om recht te hebben op zo’n belastingvermindering moet u dus 106 % van het bedrag van uw uiteindelijk verschuldigde belasting vooraf betaald hebben. Die 106 % wordt berekend op uw globale belasting min de bedrijfsvoorheffing en de andere verrekenbare bestanddelen (bijvoorbeeld belastingkredieten, roerende voorheffing, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, enzovoort).

 • Hoe wordt de bonificatie berekend?

  Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 6 %
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 5 %
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 4 %
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 3 %
 • Kan ik een andere bestemming geven aan een al gestorte voorafbetaling?

  Ja, dat kan, onder bepaalde voorwaarden.

  Vraag een wijziging van bestemming met MyMinfin.be

  Welke wijzingen van bestemming kunt u vragen?

  U kunt vragen dat de gestorte voorafbetalingen geheel of voor een deel worden:

  • terugbetaald,
  • gebruikt om een openstaande schuld te betalen,
  • overgedragen naar een volgend aanslagjaar.

  Hebt u als derde een voorafbetaling gestort voor rekening van een belastingplichtige? Dan kunt u ook een rechtzetting vragen van een materiële vergissing bij het storten.

  Wat zijn de voorwaarden?

  1. De voorafbetaling mag nog niet verrekend zijn met de inkomstenbelasting verschuldigd door de belastingplichtige.
  2. U moet het ons ten laatste vragen op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk.
 • Waar kan ik terecht met een concrete vraag rond mijn dossier voorafbetalingen?

  Bel ons

  Elke werkdag van 9 u - 17 u. op 02 572 57 57 (normaal tarief).

  Stuur ons een brief

  FOD Financiën - AAII Voorafbetalingen
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 292
  9050 Gent