Voorafbetalingen

Zelfstandigen en beoefenaars van een vrij beroep moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Als zelfstandige kunt u ook een bonificatie (= een belastingvermindering) krijgen. Daarvoor is het heel belangrijk dat u de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Voorafbetalingen doen om een bonificatie te krijgen

 • Waarom moet ik voorafbetalingen doen?

  Zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering.

  Beginnende zelfstandigen die zich in 2018, 2019 of 2020 voor de eerste keer als zelfstandige in hoofdberoep gevestigd hebben, zijn geen vermeerdering verschuldigd voor het aanslagjaar 2021. Zij kunnen wel een bonificatie (=belastingvermindering) krijgen als ze voorafbetalingen doen.

 • Waarop is de belastingvermeerdering van toepassing?

  De vermeerdering is van toepassing op de belasting die betrekking heeft op het nettobedrag van:

  • de winst of de baten die verkregen werden in het kader van een zelfstandige professionele activiteit
  • de bezoldigingen van bedrijfsleiders (zie de artikels 86 en 30, 3° en 33 van het Wetboek van de inkomstenbelasting)
  • de bezoldigingen van meewerkende echtgenoten

  Zelfstandigen die hun activiteiten in hoofdberoep voor het eerst hebben gestart in 2018, 2019 of 2020 zijn geen belastingvermeerdering verschuldigd voor het aanslagjaar 2021.

 • Hoe wordt de belastingvermeerdering berekend?

  Berekeningsbasis voor de vermeerdering

  De berekeningsbasis is gelijk aan 106% van de belasting verschuldigd op de inkomsten die vatbaar zijn voor vermeerdering. Deze inkomsten zullen eventueel verminderd worden met de bedrijfsvoorheffing en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing…) met betrekking tot die inkomsten.

  Het tarief van de vermeerdering

  Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) bedraagt het tarief 2,25%.

  Berekening van de vermeerdering

  Om het bedrag van de verschuldigde globale vermeerdering te bekomen, wordt de grondslag van de vermeerdering vermenigvuldigd met 2,25%.

  Bij zelfstandigen wordt slechts 90% van de vermeerdering in aanmerking genomen.

  Wanneer het bedrag van de vermeerdering lager is dan 0,5% van de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan 80 euro, is ze niet verschuldigd.

 • Welk bedrag moet ik storten?

  U kunt zelf bepalen welke bedragen u wilt voorafbetalen. U maakt best een schatting van de belasting die u zult moeten bijbetalen en bepaalt zo het bedrag van de voorafbetalingen.

  Dit kan als volgt:

  1. het bedrag ramen van de inkomsten waarop de belasting voor vermeerdering vatbaar is
  2. bij benadering de belasting bepalen die zou verschuldigd zijn op het in 1° bedoelde bedrag
  3. deze belasting vermenigvuldigen met 106 % 
  4. in voorkomend geval de erop betrekking hebbende verrekenbare voorheffingen en bestanddelen aftrekken (in principe is het verkregen resultaat het bedrag dat moet worden vooraf betaald)
  5. het aldus bepaalde jaarbedrag van de belasting delen door vier
  6. het verkregen quotiënt bij voorkeur op het tiental euro afronden
  7. dat afgeronde bedrag ieder kwartaal storten


  Het staat u evenwel vrij een andere verdeling van de stortingen te kiezen.

 • Wat als ik niet genoeg voorafbetalingen heb gedaan?

  Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt  u een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2019 is het tarief van die vermeerdering 2,25%.

  De verschuldigde globale vermeerdering wordt in dit geval verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen.

  Bij natuurlijke personen-zelfstandigen wordt slechts 90% van het saldo in aanmerking genomen.

  Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00%
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 2,50%
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 2,00%
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 1,50%

  Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (2,25%).

  Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.

 • Wat is een bonificatie?

  Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u genoeg voorafbetalingen doet, heeft u recht op een belastingvermindering.

  Om recht te hebben op de bonificatie moet u een bedrag dat overeenkomt met 106% van uw uiteindelijk verschuldigde belasting voorafbetaald hebben. Die 106% wordt berekend op uw globale belasting min de bedrijfsvoorheffing  en de andere verrekenbare bestanddelen (bv. belastingkredieten, roerende voorheffing, het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting …).

 • Hoe wordt de bonificatie berekend?

  Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende berekeningen:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50%
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25%
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00%
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75%
 • Hoe doe ik als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep mijn eerste voorafbetaling?

  Voor uw eerste betaling gaat u als volgt te werk:

  • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op uw naam is geopend
  • betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117  (BIC: PCHQ BEBB) van de dienst Voorafbetalingen-natuurlijke personen
  • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: Dienst "Voorafbetalingen – natuurlijke personen"
  • vermeld in het veld 'mededeling' de gestructureerde mededeling berekend op basis van uw nationaal nummer. Die vindt u in MyMinfin (rubriek 'Mijn betalingen' en dan 'Voorafbetalingen'). De betaling zal automatisch aan uw dossier worden gekoppeld. Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin uw nationaal nummer.

  Na deze eerste betaling zult u voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het betalingsformulier vermeldt bij de betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld. 

  Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.

  U kunt deze trouwens gebruiken voor iedere voorafbetaling die u nadien nog wenst uit te voeren.

  Als u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren stoppen. U kunt steeds de voorafbetaling hervatten en daarbij gebruik maken van dezelfde gestructureerde mededeling.

  Als u de betaling door een derde – bijvoorbeeld door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er dan voor dat deze derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt.

  Als u voor een volgende vervaldag  toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat u de betaling uitvoert zoals hiervoor werd aangegeven (met de gekende en unieke gestructureerde mededeling).

 • Hoe doe ik een voorafbetaling als het niet mijn eerste betaling is?

  Via MyMinfin vindt u uw gestructureerde mededeling terug, net als het juiste rekeningnummer.

  Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig de gestructureerde mededeling over die op het overschrijvingsformulier wordt vermeld.

  Vóór iedere volgende vervaldag van de voorafbetalingen zult u van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het vermeldt het juiste rekeningnummer én de juiste gestructureerde mededeling. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig de gestructureerde mededeling over die op het overschrijvingsformulier wordt vermeld.

  Mocht u voor een volgende vervaldag, toch geen betalingsformulier ontvangen, dan belet niets dat de betaling wordt uitgevoerd zoals hiervoor werd aangegeven (via de module berekenende gestructureerde mededeling op basis van uw nationaal nummer).

  Als u gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren wegvallen. De voorafbetalingen kunnen evenwel altijd worden hervat. De betalingen kunnen worden uitgevoerd met dezelfde gestructureerde mededeling.

 • Wanneer moet ik mijn voorafbetalingen doen?

  De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) betekent dit:

  • Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 14 april 2020 (1ste voorafbetaling)
  • Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2020 (2de voorafbetaling)
  • Voor het derde kwartaal: ten laatste op 12 oktober 2020 (3de voorafbetaling)
  • Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 21 december 2020 (4de voorafbetaling)

  Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen de betalingsopdracht en de uitvoering ervan, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

  In de loop van het eerste kwartaal van het volgende jaar, zult u een uittreksel voorafbetalingen ontvangen waarmee u uw belastingaangifte kunt invullen.

 • Kan mijn bank de voorafbetaling voor mij doen?

  Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een financieringscontract.


  Voor de betaling gelden identieke betaalinstructies. Zie vraag: “Hoe doe ik als zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep mijn eerste voorafbetaling?”


  Zorg er dus voor dat de bank uw gestructureerde mededeling kent. Het ontbreken van een gestructureerde mededeling verhoogt het risico op fouten. U vindt de gestructureerde mededeling makkelijk door MyMinfin te raadplegen.

 • Kan een belastingteruggave op mijn naam in aanmerking worden genomen als een voorafbetaling?

  Als u een aanslagbiljet ontvangt dat een fiscale terugbetaling aankondigt, dan kan die terugbetaling in aanmerking worden genomen als een voorafbetaling voor het volgende belastbare tijdperk. Daarvoor moet u per brief/mail een verzoek richten aan het


  INNINGSCENTRUM
  Dienst Voorafbetalingen
  NORTH GALAXY, Toren A
  Koning Albert II laan 33, bus 42
  1030 Brussel

  ontv.voorafbetalingen@minfin.fed.be

   
  Het verzoek moet worden gedaan voor de daadwerkelijke vereffening van de terugbetaling (op het einde van de 2e maand die volgt op de ontvangst van het aanslagbiljet).

 • Wenst u meer informatie?

  Als u meer informatie wenst, kunt u altijd terecht bij het

   
  INNINGSCENTRUM
  Dienst Voorafbetalingen
  NORTH GALAXY, Toren A
  Koning Albert II laan 33, bus 42
  1030 Brussel

   
  Tel. 02 572 57 57 (normaal tarief)