Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Invordering

Meerdere organismen, instellingen en openbare diensten doen beroep op de Algemene administratie van de inning en de invordering (AAII) voor de inning en de invordering van hun niet-fiscale schuldvorderingen (administratieve geldboeten, niet-verschuldigde bedragen, uitkeringen…).

De AAII komt enkel tussen voor de invordering van publieke schuldvorderingen. Zij is niet bevoegd voor de invordering van schuldvorderingen die toebehoren aan private schuldeisers (bv. : een verhuurder, een particuliere bank)

Gelet op  het grote aantal en  de uiteenlopende aard van de schuldvorderingen die haar worden toevertrouwd, heeft de AAII een modeldocument genaamd “productfiche” uitgewerkt.

Dit document moet door de schuldeiser worden ingevuld voor elke soort schuldvordering die hij aan de AAII overmaakt. Het bevat alle kenmerken, eigen aan de schuldvordering; het is als het ware een soort “identiteitskaart” van de schuldvordering.

Opgelet:

  • De productfiche moet per soort schuldvordering slechts eenmaal worden ingevuld (bv. een productfiche voor de schuldvordering “administratieve geldboete”, een andere voor de schuldvordering “onverschuldigde bezoldiging”…).   
  • De productfiche mag niet worden gebruikt voor het overmaken aan de AAII van een schuldvordering lastens een schuldenaar.  

Waar vindt u die fiche?

>> Niet-fiscale schuldvorderingen :  Productfiches (DOCX, 175.72 KB)

Hoe moet u de productfiche invullen?

De rubrieken 1. tot en met 8. zijn verplicht  in te vullen ( rubriek 10. is optioneel).

Een woordje uitleg bij de rubrieken 1. tot en met 3.:

Rubriek 1. “Aanduiding van de schuldvordering”: duid hier aan om welk type schuldvordering het gaat: bv. niet-verschuldigd bedrag (te preciseren), administratieve geldboete, kosten (te preciseren), uitkering (te preciseren), retributie, enz.

Rubriek 2. “Wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de schuldvordering”: geef hier aan welke reglementering (wet, koninklijk besluit,...) op de schuldvordering van toepassing is;

Rubriek 3.  “Is er een administratieve uitvoerbare titel?”: het betreft een titel waarvan de opmaak tot de wettelijke bevoegdheid van uw administratie behoort en die uitvoerbare kracht heeft. Wanneer de wetgeving die op uw schuldvordering van toepassing is in een dergelijke titel voorziet, gelieve dit te vermelden in rubriek 3, voor zover deze administratieve uitvoerbare titel dateert van voor 01.01.2020.  

Sinds de inwerkingtreding van het WMGI (Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen) op 01.01.2020, wordt de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen door de AAII enkel vervolgd op grond van een rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van niet-fiscale schuldvorderingen of bij gebreke daaraan, van een door de AAII uitvoerbaar verklaard innings- en invorderingsregister.

Naar welk adres moet u de productfiche terugsturen?

U stuurt de fiche, in Word, naar het volgende e-mailadres: staff.recovery@minfin.fed.be, met de vermelding in het onderwerp van de mail: “Productfiche NFI”.  

Wat moet u doen wanneer gegevens in de productfiche achteraf moeten worden gewijzigd?

Is de reglementering die u heeft vermeld in rubriek 2 van uw productfiche bijvoorbeeld niet meer correct? In dat geval stuurt u een nieuwe aangepaste fiche naar staff.recovery@minfin.fed.be, met de vermelding in het onderwerp van de mail: “Productfiche NFI”.  

Heeft u vragen?

Contacteer ons op het e-mailadres: staff.recovery@minfin.fed.be, met de vermelding in het onderwerp van de mail: “Productfiche NFI”.