Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Onderhoudsgeld en achterstallen opeisen

FAQ Onderhoudsgeld en achterstallen opeisen

 • Kan de DAVO mij helpen als mijn ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt?

  Uw ex-partner betaalt het onderhoudsgeld waarop u recht hebt niet en u vraagt zich af hoe u het geld toch kunt krijgen en of u voorschotten kunt krijgen op toekomstig onderhoudsgeld? Wij kunnen u daarbij helpen, maar enkel als u aan enkele voorwaarden voldoet.

  Wat zijn de voorwaarden voor hulp bij het eisen van niet-betaald onderhoudsgeld?

  Wij kunnen enkel helpen als:

  • u in België woont,
  • u beschikt over een uitvoerbare titel waarin het bedrag van het onderhoudsgeld werd vastgelegd,
  • het onderhoudsgeld in de 12 maanden voor uw aanvraag minstens 2 keer niet of maar gedeeltelijk werd betaald.

  Als u recht hebt op hulp van de DAVO, dan storten wij u het onderhoudsgeld door dat de onderhoudsplichtige aan ons betaalt.

  Wat zijn de voorwaarden om voorschotten te krijgen voor uw kinderen?

  Sinds de wetswijziging van 9 juli 2020 werden de voorwaarden om recht te hebben op voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen aangepast. Er is bijgevolg niet langer sprake van een inkomensplafond.

  Voor onderhoudsgerechtigde kinderen jonger dan 18 jaar, volstaat het om eenmalig een aanvraag voor de toekenning van voorschotten in te dienen. U zal dan een voorschot op het onderhoudsgeld krijgen tot de dag dat het kind meerderjarig wordt.

  Voor onderhoudsgerechtigde kinderen die 18 jaar of ouder zijn, moet naast het indienen van een aanvraag voor de toekenning van voorschotten om de zes maanden ook aangetoond worden dat uw meerderjarige kind nog recht geeft op het groeipakket (=kinderbijslag).

  Als u recht hebt op voorschotten, dan zullen wij u maandelijks het bedrag van het geïndexeerde onderhoudsgeld storten, met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

 • Voor wie kan de DAVO tussenkomen?

  U hebt een uitvoerbare titel (een vonnis of notariële akte) die bewijst dat u recht hebt op onderhoudsgeld en u vraagt zich of wij u kunnen helpen om nog niet betaald onderhoudsgeld toch te krijgen? Dat hangt ervan af aan wie het onderhoudsgeld toegekend werd.

  Aan wie werd het onderhoudsgeld toegekend?

  Het onderhoudsgeld is bedoeld voor de kinderen

  Wij kunnen helpen als het onderhoudsgeld in een uitvoerbare titel toegekend werd.

  Het onderhoudsgeld is bedoeld voor (ex-)echtgenoot of (ex-)echtgenote

  Dan kunnen wij helpen als de onderhoudsgelden in een uitvoerbare titel toegekend werden vóór of tijdens de echtscheidingsprocedure of na de echtscheiding.

  Het onderhoudsgeld is bedoeld voor een samenwonende

  Wij kunnen helpen als de onderhoudsgelden in een uitvoerbare titel toegekend werden, ongeacht of de samenwoning werd beëindigd of niet.

  Het onderhoudsgeld werd toegekend aan (groot)ouders

  Wij kunnen u niet helpen.

  Wat als wij u niet kunnen helpen?

  U kunt zelf stappen ondernemen om het geld in te vorderen. Daarvoor kunt u de hulp inroepen van een advocaat of deurwaarder. U kunt ook gratis juridische eerstelijnshulp krijgen bij een Bureau Juridische Bijstand.

 • Tot hoe ver in het verleden kan ik achterstallen opeisen?

  Afhankelijk van uw situatie, kunt u tot 5 of tot 10 jaar terugkeren. Er zijn twee mogelijkheden:

  U hebt een uitvoerbare titel waarin opgenomen is dat de onderhoudsplichtige toekomstig onderhoudsgeld moet betalen (= periodieke schuld)

  De verjaringstermijn is vijf jaar. U kunt dus maximaal vijf jaar teruggaan in de tijd om de achterstallige onderhoudsgelden op te eisen, tenzij de verjaring werd gestuit. Dat gebeurt door:

  • een schulderkenning door uw ex-partner (bijvoorbeeld door een vrijwillige betaling),
  • een bevel tot betalen dat werd betekend aan uw ex-partner,
  • de betekening van een beslag aan uw ex-partner,
  • een dagvaarding van uw-partner voor het gerecht.

  U hebt een vonnis waarbij de onderhoudsplichtige werd veroordeeld tot het betalen van achterstallig onderhoudsgeld (= een kapitaalschuld)

  Voor een veroordeling waarbij de rechter onderhoudsgeld voor het verleden toekent, is de verjaringstermijntien jaar. Nadien kunt u deze schuld dus niet meer opeisen, tenzij de verjaring werd gestuit. Dat gebeurt door:

  • een schulderkenning door uw ex-partner (bijvoorbeeld door een vrijwillige betaling),
  • een bevel tot betalen dat werd betekend aan uw ex-partner,
  • de betekening van een beslag aan uw ex-partner,
  • een dagvaarding van uw-partner voor het gerecht.
 • Moet ik eerst zelf een verzoek tot betaling naar mijn ex-partner sturen voor ik hulp kan vragen van de DAVO?

  U hebt zelf nog geen stappen ondernomen om het niet-betaalde onderhoudsgeld in te vorderen? Dat hoeft ook niet om onze hulp in te kunnen roepen.

  De enige drie voorwaarden zijn:

  • u moet in België wonen
  • u moet over een uitvoerbare titel beschikken waarin het onderhoudsgeld bepaald werd
  • het onderhoudsgeld moet in de twaalf maanden voor uw aanvraag minstens twee keer niet of maar voor een deel betaald geweest zijn
 • Welke titel (vonnis, enzovoort) heb ik nodig om de tussenkomst van de DAVO te vragen?

  Om onze tussenkomst te vragen, moet u een uitvoerbare titel en de betekening ervan hebben.

  Wat is een uitvoerbare titel?

  Er zijn verschillende voorbeelden van uitvoerbare titels:

  • de uitvoerbare gerechtelijke beslissing (= uitspraak door een rechter)
  • de akte echtscheiding door onderlinge toestemming
  • de uitvoerbare schikking

  Zijn geen uitvoerbare titels:

  • een onderhands geschrift
  • een mondelinge afspraak
  • een vonnis of overeenkomst waarin geen bedrag van het onderhoudsgeld vermeld wordt

  Wat kunt u doen als u niet zeker bent of u een geldige uitvoerbare titel hebt?

  Aarzel dan niet om contact op te nemen met een intake DAVO-kantoor in uw buurt. We zullen dan nagaan of uw document voldoet om een dossier op te starten.

 • Moet ik mijn uitvoerbare titel laten betekenen door een gerechtsdeurwaarder om beroep te kunnen doen op de DAVO?

  U moet beschikken over een uitvoerbare titel, en de betekening ervan, om een dossier te kunnen opstarten bij de DAVO.

  • Als de gerechtelijke beslissing nog niet werd betekend, kunt u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder en hem vragen om over te gaan tot de betekening van deze gerechtelijke beslissing.
  • De kosten van betekening zijn te uwen laste. Onder bepaalde voorwaarden kunt u aan het bureau voor rechtsbijstand advies vragen om deze kosten te beperken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een justitiehuis.
 • Wat zijn mijn rechten als onderhoudsgerechtigde bij de DAVO?

  U hebt recht op onderhoudsgeld (geld dat uw ex-partner u moet betalen om in uw levensbehoeften en/of die van uw kind(eren) te voorzien), maar uw ex-partner betaalt het niet? Dan kunt u een aanvraag tot tussenkomst indienen bij de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).

  Wat mag u van ons verwachten?

  • U krijgt het onderhoudsgeld en de achterstallen die uw ex-partner betaalt aan de DAVO.
  • U krijgt voorschotten voor kinderen op toekomstig onderhoudsgeld als u dat gevraagd hebt en aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

  Wat kunt u doen als u niet akkoord gaat met de beslissing van de DAVO?

  U kunt in beroep gaan bij de beslagrechter van uw gerechtelijk arrondissement.

  Kunt u onze tussenkomst zelf stoppen?

  U kunt onze tussenkomst op elk ogenblik stoppen. Doe dat bij voorkeur met een aangetekende brief aan een van onze infocenters.

 • Wat zijn mijn plichten als onderhoudsgerechtigde?

  Als u recht hebt op onderhoudsgeld en uw ex-partner niet betaalt, kunt u onze hulp vragen. Om die hulp te kunnen blijven krijgen, moet u ons altijd op de hoogte brengen van alle relevante informatie en eventuele wijzigingen.

  Wat moet u ons onmiddellijk laten weten?

  U moet het ons meteen laten weten als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • Er is een wijziging in uw situatie of in die van uw kind (bijvoorbeeld een nieuw vonnis dat het bedrag van het onderhoudsgeld wijzigt, uw kind start met werken, enzovoort).
  • U hebt betalingen rechtstreeks van uw ex-partner ontvangen, ook als u die betalingen nog krijgt nadat u uw aanvraag tot tussenkomst ingediend hebt.
  • U hebt beslist zelf (of bijvoorbeeld via de tussenkomst van een advocaat of gerechtsdeurwaarder) stappen te ondernemen om het onderhoudsgeld op te eisen en om dus geen hulp meer te vragen van de DAVO.
  • U hebt informatie over het inkomen of het vermogen van uw ex-partner.
  • Het rekeningnummer waarop we u de ingevorderde onderhoudsgelden en/of voorschotten moeten storten is veranderd: bezorg ons zo snel mogelijk uw nieuwe rekeningnummer. Anders zou het kunnen dat u de betalingen een tijd niet krijgt.

  De contactgegevens van uw intake DAVO-kantoor vindt u door uw gemeente in te vullen en nadien op zoeken te klikken.

 • Kan de DAVO ook buitengewone kosten (= medische kosten, schoolkosten, enzovoort) invorderen voor de kinderen?

  De DAVO kan tussenkomen voor de invordering van de buitengewone kosten onder bepaalde voorwaarden:

  • Naast onderhoudsgeld, voorziet de uitvoerbare titel ook in de betaling van buitengewone kosten.
  • De kosten zijn becijferd voor een welbepaalde periode.

  Voorbeelden van buitengewone kosten die we aanvaarden:

  • 100 euro per drie maanden ten titel van buitengewone kosten
  • 250 euro per maand voor de huur van een studentenkot

  Voorbeelden van buitengewone kosten die we niet kunnen aanvaarden:

  • 50% van alle schoolkosten
  • de helft van alle medische kosten
 • Kan ik een aanvraag doen als mijn ex-partner geen inkomen heeft, ik het adres van mijn ex-partner niet ken of als mijn ex-partner in de gevangenis verblijft?

  Ja, dat kan. De enige drie voorwaarden om een aanvraag te doen, zijn:

  • u moet in België wonen
  • u moet over een uitvoerbare titel beschikken waarin het onderhoudsgeld bepaald werd
  • het onderhoudsgeld moet in de twaalf maanden voor uw aanvraag minstens twee keer niet of maar voor een deel betaald geweest zijn

  U hoeft het huidige adres van uw ex-partner dus niet te kennen. We hebben zelf verschillende mogelijkheden om het adres te zoeken.

  Wanneer uw ex-partner onvermogend is (niet kan betalen), kunnen we u niet met zekerheid zeggen dat we u het tot nu toe nog niet-betaalde onderhoudsgeld kunnen doorstorten. Dat kunnen we namelijk pas als uw ex-partner middelen heeft die we in beslag kunnen nemen. Mogelijk kunnen we u wel voorschotten geven op onderhoudsgeld dat uw ex-partner u in de toekomst nog moet betalen voor de onderhoudsgerechtigde kinderen.

 • Kan ik een beroep doen op de DAVO als mijn ex-partner in het buitenland woont?

  We kunnen een dossier opstarten, maar we kunnen u geen garantie bieden over de duur van de procedure en de invorderingsresultaten. Wanneer de onderhoudsplichtige geen inkomsten heeft in België, moeten we via de FOD Justitie samenwerken met de autoriteiten van het land waar uw ex-partner woont. We zijn dus afhankelijk van de doeltreffendheid van en goodwill van de buitenlandse autoriteiten en van die van de onderhoudsplichtige zelf.

  In deze situatie kunt u ook nog steeds recht hebben op de toekenning van voorschotten door de DAVO (voor zover dat u aan de voorwaarden voldoet).

 • Kan de DAVO tussenkomen als ik in het buitenland woon, maar mijn ex-partner in België?

  U bent verhuisd naar het buitenland, maar uw ex woont nog in België?

  Dan kunnen we niet tussenkomen. U moet namelijk aan drie voorwaarden voldoen:

  1. u moet als aanvrager (= diegene die het onderhoudsgeld moet ontvangen) in België wonen
  2. u moet over een uitvoerbare titel beschikken waarin het onderhoudsgeld bepaald werd
  3. het onderhoudsgeld moet in de twaalf maanden voor uw aanvraag minstens twee keer niet of maar voor een deel betaald geweest zijn

  U kunt wel de autoriteiten van het land waar u woont contacteren om hen te vragen welke mogelijkheden zij bieden om onderhoudsgeld in België in te vorderen.

 • Het onderhoudsgeld dat de rechter heeft bepaald is te weinig: is het mogelijk om dat te verhogen?

  Wij kunnen niet beslissen om het bedrag van het maandelijks te betalen onderhoudsgeld te verhogen. Enkel de rechter kan dat.

 • Horen er kosten bij de tussenkomst van de DAVO?

  Om niet-betaald onderhoudsgeld terug te krijgen, is de DAVO niet uw enige optie. U kunt ook kiezen om een privéspeler, zoals een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen. Kost dat allemaal evenveel?

  Als de DAVO voor u invordert

  Kosten voor de aanvrager?

  • Bij nieuwe aanvragen is de tussenkomst volledig gratis.
  • Bij aanvragen die we hebben ontvangen vóór 1 januari 2015, moet ook de aanvrager bijdragen in de werkingskosten van de DAVO. We houden namelijk 5 % in van het bedrag dat u kan doorgestort worden als betaling van het onderhoudsgeld

  Kosten voor de onderhoudsplichtige?

  • Bij nieuwe aanvragen, moet de onderhoudsplichtige een werkingskost van 13 % betalen boven op het bedrag dat hij of zij aan u verschuldigd is.
  • Bij aanvragen van vóór 1 januari 2015, betaalt de onderhoudsplichtige 10 % boven op het bedrag dat hij of zij aan u verschuldigd is.

  Bijvoorbeeld:

  U hebt recht op:

  • 500 euro achterstallen (onderhoudsgeld van 100 euro werd vijf maanden niet betaald)
  • maandelijkse onderhoudsgeld van 100 euro

  Wij eisen dan van de onderhoudsplichtige:

  • 565 euro (500 euro + 13 % werkingskosten) aan achterstallen
  • 113 euro (100 euro + 13 % werkingskosten) als maandelijks onderhoudsgeld

  Als een privéspeler voor u invordert

  Bij een advocaat of gerechtsdeurwaarder moet u meestal eerst een voorschot op de kostprijs betalen, dat u pas terugbetaald wordt als de gerechtsdeurwaarder er is in geslaagd geld in te vorderen bij uw ex-partner.

 • Kan de DAVO mij vragen om bedragen die ik van hen kreeg terug te betalen?

  Ja, dat kan. We kunnen de volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen van alle bedragen die u onterecht gekregen hebt.

  In welke gevallen kunnen wij u bijvoorbeeld bedragen terugvragen?

  • Wanneer de rechter in een nieuwe uitspraak het onderhoudsgeld vermindert of afschaft met terugwerkende kracht.
   • Als u daardoor een te hoog bedrag aan voorschotten gekregen hebt, vorderen we het verschil van u terug.
   • Als uw ex-partner ons daardoor te veel onderhoudsgeld betaald heeft, vorderen we te veel betaalde bedrag van u terug.
  • Wanneer u ons niet op tijd op de hoogte brengt van informatie die een invloed heeft op het bedrag van de voorschotten of het onderhoudsgeld.
   • Bijvoorbeeld: u hebt niet laten weten dat uw kind is gestart met werken en dus niet langer onderhoudsgerechtigd is.
  • Wanneer u door een administratieve vergissing bedragen krijgt die niet voor u bedoeld waren.
   • Bijvoorbeeld: de werkgever van uw ex-partner stort ons een fout bedrag en wij hebben dat al naar u doorgestort.
 • Hoe vraag ik de tussenkomst van de DAVO aan?

 • Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag?

  U hebt een volledige aanvraag tot tussenkomst (dus met alle nodige documenten) ingediend en u vraagt zich af wat er nu zal gebeuren?

  We geven de onderhoudsplichtige tijd te reageren

  We brengen de onderhoudsplichtige met een aangetekende brief op de hoogte dat u ons gevraagd hebt om niet-betaald onderhoudsgeld in te vorderen. De onderhoudsplichtige heeft dan 15 dagen de tijd om te bewijzen dat hij u dat onderhoudsgeld niet meer moet betalen, bijvoorbeeld omdat:

  • hij het onderhoudsgeld dat u via de DAVO wilt invorderen al betaald heeft,
  • u ons niet de laatste versie bezorgde van de uitvoerbare titel waarin het onderhoudsgeld bepaald werd, bijvoorbeeld omdat in een nieuw vonnis het onderhoudsgeld verlaagd of afgeschaft werd.

  We beslissen op basis van alle informatie

  Vanaf het moment dat uw aanvraag volledig is, hebben we 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Die beslissing kan positief, voor een deel positief of negatief zijn.

  Positieve beslissing

  We sturen u een kennisgeving van de beslissing dat we het dossier aanvaard hebben

  We sturen tegelijkertijd naar de onderhoudsplichtige een kennisgeving: in een aangetekende brief laten we de onderhoudsplichtige weten dat hij niet meer aan u, maar aan de DAVO moet betalen

  Als er nog toekomstig onderhoudsgeld verschuldigd is, sturen we daarna de onderhoudsplichtige ook elke maand een betaalbericht met de nieuwe schuld. Als de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, kunnen we een invorderingsprocedure beginnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld beslag leggen op loon of op mogelijke belastingteruggaves

  Voor een deel positief

  We beslissen om een lager bedrag op te eisen dan waar u in uw aanvraag om gevraagd hebt. We zullen u in een brief laten weten waarom. Het kan bijvoorbeeld dat de onderhoudsplichtige bewezen heeft dat hij of zij sommige bedragen toch betaald heeft.

  Tegelijkertijd sturen we naar de onderhoudsplichtige een kennisgeving: in een aangetekende brief laten we de onderhoudsplichtige weten hoeveel zijn schuld bedraagt die hij aan de DAVO moet betalen

  Indien er nog toekomstig onderhoudsgeld verschuldigd is, sturen we daarna de onderhoudsplichtige ook elke maand een betaalbericht met de nieuwe schuld. Als de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, kunnen we een invorderingsprocedure beginnen. Zo kunnen we bijvoorbeeld beslag leggen op loon of op mogelijke belastingteruggaves

  Negatieve beslissing

  Als we beslissen dat u geen recht hebt op een tussenkomst zullen we u in een brief uitleggen waarom, maar het kan komen doordat:

  • u niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden,
  • de onderhoudsplichtige bewezen heeft dat hij of zij zich volledig gehouden heeft aan de uitvoerbare titel of dat de schuld niet meer actueel is

  Als u niet akkoord bent met de beslissing die u van de DAVO ontvangt, kunt u in beroep gaan bij de beslagrechter van uw gerechtelijk arrondissement.

 • Wanneer betaalt de DAVO mij de achterstallen?

  We storten u enkel geld als uw ex-partner dat aan ons betaald heeft. Als uw ex-partner niet vrijwillig betaalt, kunnen we bijvoorbeeld beslag laten leggen op de inkomsten van uw ex-partner. Het kan echter een tijd duren voor zoiets resultaat oplevert.

  Hebt u ook voorschotten van ons gekregen?

  Hou er dan rekening mee dat uw ex-partner ons eerst die voorschotten moet terugbetalen. Pas als die schuld volledig betaald is, zullen we het geld dat we van uw ex-partner krijgen, gebruiken om u de achterstallen te betalen.

 • Wanneer stopt de DAVO zijn tussenkomst?

  In een aantal gevallen stoppen we onze tussenkomst volledig of voor een deel.

  Volledige stopzetting

  Als de schuld volledig betaald is, stoppen we automatisch onze tussenkomst.

  Gedeeltelijke stopzetting

  Als de onderhoudsplichtige zes keer na elkaar het onderhoudsgeld plus de werkingskosten heeft betaald, stoppen wij onze tussenkomst voor een deel.

  We komen niet meer tussen bij het betalen van het maandelijkse onderhoudsgeld. De onderhoudsplichtige moet dat dan weer rechtstreeks aan u betalen. Dat wil ook zeggen dat we geen voorschotten op onderhoudsgeld meer betalen.

  We blijven wel tussenkomen om het achterstallige onderhoudsgeld in te vorderen. Dat wil zeggen dat we blijven tussenkomen om ervoor te zorgen dat u het niet op tijd betaalde onderhoudsgeld krijgt.

  Bijvoorbeeld:

  U hebt recht op:

  • 500 euro achterstallen (onderhoudsgeld van 100 euro werd vijf maanden niet betaald)
  • maandelijkse onderhoudsgeld van 100 euro

  Wij eisen dan van de onderhoudsplichtige:

  • 565 euro (500 euro + 13 % werkingskosten) aan achterstallen
  • 113 euro (100 euro + 13 % werkingskosten) als maandelijks onderhoudsgeld

  Als de onderhoudsplichtige ons dan zes maanden na elkaar 113 euro betaalt, zullen wij:

  • vanaf de zevende maand niet meer tussenkomen bij de betaling van het maandelijkse onderhoudsgeld van 100 euro,
  • wel nog tussenkomen om de achterstallen van 500 euro (vermeerderd met de 13 % werkingskosten die de onderhoudsplichtige aan de DAVO moet betalen) in te vorderen.
 • Kan ik de tussenkomst van de DAVO zelf stoppen en welke gevolgen heeft dat?

  Vindt u de tussenkomst van de DAVO niet meer nodig? Dan kunt u ons op elk ogenblik vragen om onze tussenkomst te stoppen. U doet dat best met een aangetekende brief. Daarna zullen wij zowel u als de onderhoudsplichtige officieel laten weten dat we onze tussenkomst stoppen.

  Gevolgen voor de onderhoudsgerechtigde

  Door die stopzetting:

  • kunt u de uitvoerbare titel waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd gebruiken om zelf uitvoeringsmaatregelen te nemen (door tussenkomst van een advocaat of een gerechtsdeurwaarder),
  • kunt u geen nieuwe aanvraag doen bij de DAVO voor de achterstallen uit de hele periode voor de stopzetting van onze tussenkomst. U kunt wel een nieuwe aanvraag doen voor de achterstallen die mogelijk ontstaan na het einde van onze tussenkomst.

  Gevolgen voor de onderhoudsplichtige

  Ondanks de stopzetting moet de onderhoudsplichtige ons nog betalen:

  • de voorschotten die u mogelijk van ons kreeg,
  • de bijhorende werkingskosten.

  Opgelet, onderhoudsgelden die ten onrechte door de DAVO werden betaald kunnen ook na de stopzetting van onze tussenkomst nog teruggevorderd worden.