Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douanewetboek van de Unie (DWU)

Wettelijke bepalingen

Algemene informatie betreffende het douanewetboek van de Unie (UCC) - Gereviseerde versie

E-learning modules om de UCC beter te leren kennen

Nationaal Forum uw partner voor informatie rond de nieuwe UCC?

Guidance documenten van de Europese Commissie

Nuttige vragen en antwoorden rond de nieuwe UCC

Dienstnota van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betreffende de toepassing in België van het nieuwe Douanewetboek van de Unie

Technische Specificaties : Nieuwe procedure overbrenging tussen Ruimtes Tijdelijke Opslag (RTO)

Het controle-exemplaar T5 onder de nieuwe UCC-regelgeving?

De implicaties van de UCC op het vlak van BTW

Nota's betreffende de regeling 'Douane-entrepot'

Nota met betrekking tot de wijzigingen aan de DWU DA en de DWU IA in werking getreden in juli 2020 


Wettelijke bepalingen

In het PBEU L 317 van 9 december 2022 werd de Verordening (EU) 2022/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 tot instelling van de éénloketomgeving van de Europese Unie voor de douane en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 gepubliceerd. 

Hiermee worden wijzigingen aangebracht aan de artikelen 5, punt 2) en 163, lid 1 van het DWU. 

 

De verschillende taalversies kunnen geraadpleegd worden.   


De gedelegeerde handelingen van het DWU (de zogenaamde DWU DA) werden gewijzigd door de Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/398 van de Commissie van 14 december 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 wat betreft de uitbreiding van de mogelijkheden om douaneaangiften mondeling of door een andere handeling die als douaneaangifte wordt beschouwd, te doen, de ongeldigmaking van aangiften in specifieke gevallen, en de specificatie van de uitwisseling van inlichtingen voor summiere aangiften bij binnenbrengen (PB L 54 van 22.2.2023).

De wijzigingen hebben betrekking op de artikelen: 

 • 1 (Definities); 
 • 113 bis (Verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij binnenbrengen door andere personen); 
 • 136 (Mondelinge aangifte voor tijdelijke invoer en wederuitvoer); 
 • 138 (Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor het vrije verkeer overeenkomstig artikel 141); 
 • 139 (Goederen die worden geacht te zijn aangegeven voor tijdelijke invoer, douanevervoer of wederuitvoer overeenkomstig artikel 141); 
 • 141 (Handelingen die worden geacht een douaneaangifte of een aangifte tot wederuitvoer te vormen); 
 • 148 (Ongeldigmaking van een douaneaangifte na de vrijgave van de goederen). 

Tevens werd een nieuw artikel 112 bis gecreëerd. Dit artikel heeft betrekking op de verstrekking van de gegevens van de summiere aangifte bij binnenbrengen door andere personen in specifieke gevallen van vervoer per spoor. 

Link voor de verschillende taalversies: EUR-Lex - 32023R0398 - NL - EUR-Lex (europa.eu) 

De uitvoeringshandelingen van het DWU (de zogenaamde DWU IA) werden gewijzigd door de Uitvoeringsverordening (EU) 2023/403 van de Commissie van 8 februari 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 wat betreft de verstrekking van informatie voor summiere aangiften bij binnenbrengen en veiligheidsrisicoanalyses bij de binnenkomst van goederen, en tot toevoeging van Oekraïne aan de lijst van landen in de verbintenissen van de borg voor douanevervoer (PB L 56 van 23.2.2023). 

De wijzigingen hebben betrekking op: 
- de artikelen 

 • 36 (Elektronisch systeem voor risicobeheer en douanecontroles); 
 • 184 (Verplichting te informeren ten aanzien van de verstrekking van gegevens van de summiere aangifte bij binnenbrengen door andere personen dan de vervoerder).

- de bijlagen 

 • 32-01 (Verbintenis van de borg - zekerheidstelling per aangifte); 
 • 32-02 (Verbintenis van de borg - zekerheidstelling per aangifte met bewijs van zekerheidstelling); 
 • 32-03 (Verbintenis van de borg - doorlopende zekerheidstelling); 
 • 72-04 (Bedrijfscontinuïteitsprocedure voor douanevervoer). 

Link voor de verschillende taalversies:  EUR-Lex - 32023R0403 - NL - EUR-Lex (europa.eu) 


Algemene informatie betreffende het douanewetboek van de Unie (UCC) - Gereviseerde versie

Het nieuwe douanewetboek van de Unie treedt in werking op 1 mei 2016.

 Belangrijkste wijzigingen (DOCX, 74.35 KB), waaronder verduidelijking omtrent AEO, de waarde en RTO.

Het moet duidelijk zijn dat sommige elementen, zoals de data voor het uitrollen van de elektronische systemen dus louter indicatief zijn.


E-learning modules om de UCC beter te leren kennen

Wilt u een expert worden op het vlak van de nieuwe UCC?
Dan heeft de Europese Commissie voor u het ideale hulpmiddel gecreëerd!
Hier kan u de verschillende e-learning modules bekijken die aangeboden worden door de Europese Commissie.


Nationaal Forum uw partner voor informatie rond de nieuwe UCC?

Het Nationaal Forum is een overlegplatform tussen de handel en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Binnen dit platform wordt het UCC uitvoerig besproken en men brengt alle leden dan ook als eerste op de hoogte van het laatste nieuws!


Guidance documenten van de Europese Commissie

Op regelmatige tijdstippen publiceert de Europese Commissie Guidance documenten om te zorgen voor een beter begrip van de nieuwe UCC.
Wilt u deze opvolgen?


Nuttige vragen en antwoorden rond de nieuwe UCC
 

Een antwoord op uw mogelijke vragen kan u  hier (PDF, 1.37 MB) terugvinden (laatste versie).

Omtrent de toepassing van art. 114 van het DWU dat de nalatigheidsintresten betreft werd een aparte  omzendbrief (DOCX, 16.4 KB) verspreid op 22 november 2016

Ook de Europese Commissie stelt u een FAQ ter beschikking.


Dienstnota van de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen betreffende de toepassing in België van het nieuwe Douanewetboek van de Unie

Hierbij delen we jullie graag de  dienstnota van 22 april 2016 (PDF, 48.91 KB) mee m.b.t. de inwerkingtreding van de UCC op 1 mei 2016 en volgende bijlagen:
 

Technische Specificaties : Nieuwe procedure overbrenging tussen Ruimtes Tijdelijke Opslag (RTO)

De overbrenging tussen RTO en RTO gebeurt op basis van het segment LOC in het CUSCAR bericht

Het LOC segment met “qualifier 11” wordt gevolgd door de locatiecodes zoals deze momenteel worden gebruikt (bv. S869 voor kaai 869).

Het LOC segment met “qualifier 18”, voor het opgeven naar de “subsequent” RTO van bestemming + locatiecode, worden ingestuurd als terminalcode. Bijgevolg dient ook voor andere RTO, die in feite geen terminal zijn, het insturen in masterdata (locatiecodes) te gebeuren als terminalcode.

Voor beide LOC segmenten moet het EORI-nummer van de RTO vergunninghouder in het segment NAD vermeld worden.

Indien enkel het segment LOC met “qualifier 11” aanwezig is moet het EORI nummer niet worden opgegeven of met andere woorden de scheepsagenten kunnen dan blijven werken zoals nu. Indien achteraf toch een LOC met “qualifier 18” binnenkomt, dan is het verplicht alsnog een EORI nummer voor LOC met “qualifier 11” op te geven.


Het controle-exemplaar T5 onder de nieuwe UCC-regelgeving?

Is het nog nodig? Wat in de toekomst?

Meer informatie kan je vinden in volgend  bericht (DOCX, 47.57 KB).


De implicaties van de UCC op het vlak van BTW

De inwerktreding van de nieuwe UCC heeft ook gevolgen voor de BTW-regelgeving.

U kan de  beslissing van de AAFISC (DOCX, 43.58 KB) hier terugvinden.

Nota's betreffende de regeling 'Douane-entrepot'

'Hierbij delen wij u mee dat volgende dienstnota's van 13 februari 2018 door de dienst Wetgeving Douane worden gepubliceerd:

1. Nota  D.D.013.833/540.101 (PDF, 15.32 KB) in verband met de gezamenlijke opslag in douane-entrepot type II

2. Nota  D.D.013.834/540.101 (PDF, 15.7 KB) in verband met het verlenen van meerdere vergunningen particulier entrepot op eenzelfde locatie'

Nota met betrekking tot de wijzigingen aan de DWU DA en de DWU IA in werking getreden in juli 2020 

Met de dienstnota van 13 augustus 2020 informeren wij u dat de DWU DA en de DWU IA werden gewijzigd door Gedelegeerde Verordening 2020/877 en Uitvoeringsverordening 2020/893: